VEDTÆGTER

Stiftet 5. marts 1985.


§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn: BK Wedala Vejle.

§ 2. Formål
Dens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke boksning.

§ 3. Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og vedtægter samt respektere formålsparagraffen. Ligeledes optages passive medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Restance udover 8 dage kan medføre eks-klusion. Ingen af klubbens medlemmer kan samtidig bokse kampe for andre klubber. Vækker et medlem ved sin opførelse mishag i klubben, overtræder lovene eller sportsreglerne, har bestyrelsen ret til at ekskludere samme, dog har medlemmet ret til at appellere sagen ved først kommende generalforsamling.

§ 4. Ansvarlige
Ansvarlig for klubben matchning af boksere, er trænere og matchmaker. Såfremt der er uenighed, skal bestyrelsen tages med på råd. Klubben skal så vidt muligt afholde 2 boksestævner pr. år.

§ 5. Regnskab
Foreningens regnskab afsluttes umiddelbart efter sæsonens afslutningsfest, således at regnskabet så vidt muligt kommer til at indeholde alle sæsonens posteringer. Regnskabsåret går fra perioden, fra den 1. maj til 30. april.

§ 6. Generalforsamling
Højeste myndighed i foreningen er den ordinære generalforsamling der afholdes en gang årligt, i April kvartal. Det gøres opmærksom på tid og klokkeslæt samt sted for anholdelse af generalforsamling ved opslag i klubben. Forslag ønskes behandlet på generalforsamling, skal senest 8 dage før, være formanden i hænde. Det skal være skriftligt. Generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. Almindeligt flertal er afgørende for alle på generalforsamlingen vedtagne sager, med undtagelse af vedtægtsændringer. Disse skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Kun aktive medlemmer over 15 år, med godkendt startbog samt bestyrelsen har stemmeret. Såfremt bare et medlem ønsker det, skal alle afstemninger på generalforsamlingen være skriftlige.

Dagsorden på generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse og en suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt, ligesom 25 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Dagsorden skal tydeligt fremgå af skrivelsen. Bestyrelsen skal, når en sådan anmodning foreligger, senest tre uger efter indkalde til møde, med 8 dages varsel.

§ 8. Valg af bestyrelse
Generalforsamling vælger en bestyrelse som består af 3 eller 5 medlemmer. Til bestyrelsen vælges ligeledes en talsmand/kvinde der dog ikke har stemmeret. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer, og sekretær for 2 år ad gangen, bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen, genvalg kan finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt bliver mindre end to, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Revisorer samt revisorsuppleanten vælges for et år af gangen.

§ 9. Støttemedlemmer
Støttemedlemmer har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10. Repræsentere sig ved møder
Klubben skal i videste muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under JABU, DABU og SIV samt møder i kommunens fritidsnævn når disse annonceres og hvortil klubben har adgang. Klubben repræsentant til disse møder udpeges af bestyrelsen.

§ 11. Opløses og Tvister
Klubben kan ikke opløses, så længe 5 aktive medlemmer stemmer for dens bestående. Skulle for-eningen imidlertid komme til opløsning, skal dens eventuelle ejendele og midler tilfalde en klub under JABU, eller henstå i indtil 10 år på deponeringskonto i en bank eller sparekasse før de tilfalder en klub under JABU

Træningstider

Uanset om du vil bokse kampe eller fitnessbokse, finder du vores træningstider her!

Læs mere
Udstyr & Økonomi

Hvad kræver det af udstyr, og hvad koster det at være medlem af Wedala?

Læs mere
Kampboksere

Mangler I boksere til jeres stævne, kan I få et overblik over vores boksere her.

Læs mere
16:00 - 17:00
Juniorhold
17:00 - 19:00
Kamphold